Lagstiftning

Försiktighetsprincipen finns beskriven i  Miljöbalken 2 kap 3§

Vad gäller kemikalier innebär Försiktighetsprincipen att en vetenskapligt grundad misstanke om risk för skada räcker för att välja bort ett ämne.

Vår övergripande kemikalielagstiftning inom EU är REACH och Kemikalieinspektionen är den myndighet som har ansvaret i Sverige. Reglering av farliga ämnen i varor finns fördelat på flera lagar och Kemikalieinspektionen har tagit fram faktablad om lagar som rör kemikalier.

REACH  Registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemikalier – anmälan om>1 ton

RoHS EC nr 2011/65

POPs-förordningen EG nr 850/2004    Mer att läsa finns här

CLP (EC nr 1272/2008)Klassificering, märkning och förpackning

Leksaker   2009/48/EG  Kemikalieinspektionen har tagit fram ett faktablad om de kemikaliekrav som finns i leksaksdirektivet. Det hittar du här.

Produktsäkerhetslagen (2004:451) Konsumentverket

Kosmetik (EC nr 1223/2009)    Läkemedelsverket

Livsmedel (EC nr 10/2011)      Livsmedelsverket

I Sverige gäller även den svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter med mera.

 

 

Facebooklinkedinmail