Farliga ämnen

Vilka ämnen vill vi undvika? 

Det är de särskilt farliga ämnena vi vill undvika. Ämnen med egenskaper som ökar risken för cancer, påverkar arvsanlag eller förmåga att få barn. Det kan räcka med exponering en gång, vid låg halt eller vid fel tillfälle.

CMR: carcinogena, mutagena, reproduktionsstörande

Andra farliga ämnen är de som är långlivade, kan lagras i naturen, färdas långt från källan eller giftiga. Termer som används är Persistens, Bioackumulation och Toxicitet.

PBT: Persistenta, biockumulerande, toxiska

Förutom CMR- och PBT-ämnen pekar man på hormonstörande ämnen, metaller som bly, och ozonstörande ämnen.

En del ämnen bär på flera farliga egenskaper samtidigt.

De hormonstörande ämnena prioriteras eftersom de kan påverka i väldigt låga doser. Hormoner startar och stoppar ofantligt många utvecklingsfaser i kroppen. Dessa system reglerar allt från hunger och sömn till fertiliteten. Särskilt känsliga är barnen.

Gränsvärden är mestadels satta utifrån vuxna och för ett ämne i taget. Ämnen kan dock samverka och ge skadliga effekter, kombinationseffekter, vilket brukar kallas cocktail-effekten.

Några exempel på hormonstörande ämnen är

  • Bekämpningsmedel i frukt och grönsaker
  • Bromerade flamskyddsmedel i elektronik, textil
  • Konserveringsmedel i hudkräm och kosmetika
  • Bisfenol A i polykarbonatplast och i beläggning inuti konservburkar
  • Ftalater i mjuk PVC-plast

Kemikalieinspektionen utförde 2017 en kartläggning av bisfenoler. Rapporten hittar du här.

Några av de allra farligaste är förbjudna i leksaker, men barn omger sig inte bara av leksaker.

Kemikalieinspektionen skriver i Prioriteringsguiden så här.

Särskilt farliga ämnen, Substances of Very High Concern (SVHC) finns på den europeiska kandidatlistan.

Länk till kandidatförteckningen.

 

 

 

Facebooklinkedinmail