Elektronik

Tillsyn visar att elektronik innehåller farliga ämnen.

Göteborgs stads miljöförvaltnings Rapport Elektriska lågprisprodukter 2017 R2017:07 hittar du här.

I rapporten kan du läsa att 18 av 43 analyserade varor innehöll ämnen i halter över gränsvärden i RoHS-direktivet eller POPs-förordningen. RoHS-direktivet reglerar till exempel innehållet av bly, kadmium och brom i elektriska produkter, medan POPs-förordningen bland annat reglerar kortkedjiga klorparaffiner.

Kemikalieinspektionens tillsynsrapport 11/16 ”Tillsyn av elektriska lågprisprodukter”  hittar du här.

Här nedan finner du tips och fakta som de delar med sig.

Fyra tips till konsumenter om kemikalier i hemelektronik

  •  Även om riskerna är små kan du undvika att placera dator, tv och annan elektronik i barnens sovrum.
  •  Undvik att låta barn skruva isär elektriska apparater och låt inte heller små barn stoppa elektronik, exempelvis mobiltelefoner, i munnen.
  •  Lämna gamla elektriska apparater och elektronikavfall till kommunens miljöstation eller återvinningscentral.
  •  All elektronisk hemutrustning ska vara CE-märkt som bevis på att de uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

Fakta: Ämnena som Kemikalieinspektionen hittade i elektriska produkter

  • Bly kan bland annat orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är särskilt känsliga. Bly i lödningar är vid normal användning av produkter inte åtkomligt för användaren och har därför störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet eller om det kommer ut i miljön.
  • Kortkedjiga klorparaffiner är skadliga för vattenlevande organismer. De är också mycket långlivade, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Ftalater är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande. Från och med den 22 juli 2019 kommer fyra ftalater (DEHP, DIBP, DBP och BBP) att begränsas i elektriska och elektroniska produkter.
Facebooklinkedinmail